Politica de protecție a datelor personale

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este Cabinet Medical Individual Dr. Oprea Cristina Liliana PFA CUI – 28164348.

Punct de lucru: B-dul Marea Unire nr. 17, bloc U5, sc. 2, Ap. 39, Galați (Atenție! Intrarea este dinspre biserică.), („Societatea”), reprezentată de D-na Dr. Oprea Cristina Liliana.

2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de email, număr de telefon) sau de la parintii/tutorele sau legal (in cazul minorilor). Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor indicate pentru fiecare dintre acestea astfel cum este detaliat în cuprinsul prezentei politici de confidențialitate.

Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize și medicamente administrate în trecut; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale.

Date personale,  cum  ar  fi:  nume;  prenume;  sex;  data  naşterii/  vârsta;  înregistrări  video  (în  incintele noastre  unde  avem  instalate  camere  CCTV  de  supraveghere  video  –  acolo  unde  există,  acestea  sunt  indicate  prin semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii).

Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email pentru a va putea contacta la primirea rezultatelor in cazul in care va este prelevata biopsia endiscopica.

2.1 Oferirea de servicii medicale. Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră pentru unul din urmatoarele scopuri/servicii oferite:

 1. Realizarea Endoscopiei superioare;
 2. Realizarea Colonoscopiei;
 3. Realizarea Rectosigmoidoscopiei;
 4. Prelevarea biopsiei endoscopice;
 5. Realizarea Polipectomiei;
 6. Consultatia Chirurgie Generala;
 7. Consultatia Proctologie;
 8. Consultatia Incontenenta urinara.
ScopCategorii de dateTemeiDurata
Serviciile medicale descrise mai susAsa cum sunt descrise mai susConsimtamantul persoanei vizate2 ani

2.2 Procesul de recrutare. Dacă alegeți să aplicați la un loc de muncă, în calitate de candidat, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurarii activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Societății. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract de muncă. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Societății de a vă avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.

ScopCategorii de date prelucrateTemeiDurata
RecrutareDatele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de email, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, etc.Interes legitimPe perioada desfasurarii procesului de recrutare
Stocarea CV-uluiDatele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de email, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, etc.Consimtamant1 an după terminarea procesului de recrutare

2.3 Prelucrarea datelor reprezentanților partenerilor contractuali implicați în derularea contractelor cu Societatea și/sau reprezentanților autorităților publice. Dacă sunteți persoană de contact a partenerilor, a potențialilor parteneri sau a autorităților publice cu care interacționează Societatea în derularea contractelor, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri;
 • Pentru inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente;

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Societății de a iniția și desfășura relațiile contractuale si/sau cu autoritatile publice în derularea activității Societății în contextul oferirii produselor si serviciilor Societății. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Societatii de a-si desfasura activitatea.

ScopCategorii de dateTemei legalDurata
Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri;Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnăturăInteres legitimPe durata desfășurării relațiilor contractuale, dar nu mai mult de 10 ani
Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate si reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curenteNume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnăturăInteres legitimPe durata activitatii

2.4 Raporturile de munca: Gestionarea eficientă a raporturilor de muncă decurgând din CIM; Administrare de personal; Monitorizare prezenţa; Salarizare, acordare tichete de masă; Impozitare; Programare medicina muncii; Efectuare protecţia muncii; Derulare activitate comercială/contractuală a CMI Dr. Oprea Cristina Liliana; Monitorizare şi supraveghere personal; Efectuarea cercetării disciplinare; Recuperare debite restante; Asigurare pregătire profesională; Arhivare; Scopuri statistice; Protecţia obiectivelor, bunurilor, valorilor, persoanelor şi datelor personale; Prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor; Comunicare internă; – prelucrare in temei legal (legea 53/2003 actualizata (codul muncii), HG 905/2017 care inlocuieste HG 500/2011 privind inregistrarea in Revisal, LEGEA 227/2015 actualizata (Codul fiscal).

Persoanele vizate sunt angajaţii CMI Dr. Oprea Cristina Liliana, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora şi membrii familiilor acestora.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume:  numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie aflati in intretinere, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, telefon, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională –diplome – studii, date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video şi carduri de acces/pontaj, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate, date biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă, referitoare la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind cazierul judiciar etc.

Refuzul angajatilor de a furniza datele personale corecte determină imposibilitatea iniţierii/derulării unei relaţii contractuale de muncă, imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale incidente şi a realizării intereselor legitime ale CMI Dr. Oprea Cristina Liliana si ale angajatilor sai.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: angajatul sau reprezentanţii săi legali/împuterniciţii, clienţi, furnizori, societăţi bancare, companii de recuperare creanţe, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi de asigurare şi reasigurare,  organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

ScopTemeiDurata
Derularea raporturilor de muncalegalPerioada legala de pastrare a informatiilor din dosarul de personal/state de plata

 

2.5 Date colectate prin intermediul site-ului www.endoscopiegalati.ro .

In acest caz colectam prin intermediul formularului de contact datele persoanelor care doresc sa ne contacteze prin intermediul unui mesaj lasat la optiunea “Contact” de pe site si anume: nume, prenume, e-mail, nr. Telefon.

ScopCategorii de dateTemeiDurata stocare
Colectarea de mesaje de la potentiali pacientinume, prenume, e-mail, nr. telefonconsimtamant6 luni
3. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi furnizorii de servicii de contabilitate.

Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații:
(i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspecția Muncii, organele de poliție, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală;
(ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată;
(iii) imputernicitilor nostri Imagine Plus SRL in cazul mesajelor lasate la Formularul de contact de pe site-ul www.endoscopiegalati.ro
(iv) imputernicitilor nostri – societatea de contabilitate – in cazul datelor de facturare.
(v) Laboratoarelor SYNEVO Romania ]n cazul probelor prelevate si trimise pentru realizarea biopsiei.

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, precizam ca datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate în străinătate nici către state din Uniunea Europeană („UE”) si nici catre tari terte.

5. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

6. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexact;

c. completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care

(i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal),

 (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal,

(iii)persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea,

 • datele au fost prelucrate ilegal,
 • ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau
 • datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

d. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care:

(i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

(ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date;

(iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau

(iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

e. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

f. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

h. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: B-dul Marea Unire nr. 17, bloc U5, sc. 2, Ap. 39, Galați (Atenție! Intrarea este dinspre biserică.).

i. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

8. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care neați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

9. CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Administratorul Societatii, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: B-dul Marea Unire nr. 17, bloc U5, sc. 2, Ap. 39, Galați (Atenție! Intrarea este dinspre biserică.) sau e-mail endoscopiegalati@gmail.com.